Tuesday Dec 05, 2023

עונה3פרק9 - מתכנית החלוקה ועד לתכנית ד

הסיפור ידוע, והוא נמשך עד היום וגם לא התחיל ב-1947 ואין סימן שהוא עומד להשתנות: היהודים קיבלו בשמחה הצעת פשרה, הערבים דחו על הסף את עצם הכוונה לבדוק אפשרות של פשרה, קל וחומר את תוכנה: הקמת מדינה יהודית על בערך 15% משטחה של הארץ שיועדה ליהודים ב-1920. מה היתה תכנית הערבים אחרי הכ"ט בנובמבר? למנוע הקמת מדינה יהודית על ידי ביתורה הטריטוריאלי. כיצד? באמצעות ניתוק חלקי ההתיישבות היהודית אלו מאלו. מה היתה תגובת היהודים אחרי כשלון טקטיקת השיירות? החלפתה באסטרטגיה של השתלטות על שטחים. במלחמה בין 'דרכים' ל'שטחים' ניצחו הטובים. וכל השאר היסטוריה (לא מאד מוכרת, מאד לא מובנת)

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

אודי מנור, היסטוריון

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320