Tuesday Dec 05, 2023

עונה3פרק6 - הישוב והציונות בימי השואה

פרק זה לא עוסק ישירות בתולדות רדיפת והשמדת היהודים באירופה על ידי הנאצים ועוזריהם אלא בכמה היבטים פוליטיים ומוסריים הקשורים לתקופה האיומה הזו, האיומה ביותר בתולדות ישראל, ללא שום תחרות והשוואה, לא למשברים דומים-לכאורה אחרים בהיסטוריה היהודית, ולא למעשים אחרים של רדיפת עם שיטתית כפי שניהלו הנאצים ועוזריהם. תמונת הנושא של פרק זה היא כריכתם של שני הכרכים שהוכתרו על ידי מחברם - ההיסטוריון טוביה פרילינג - בשם הקולע 'חץ בערפל', צירוף מילולי המתאר היטב את האפשרויות שעמדו בפני הנהגת הישוב בבואם לסייע לבני עמם הנרדפים (ובניגוד גמור לחוכמה מקובלת, פוסט-ציונית, אוטו-אנטישמית או סתם כזו הנשענת על שנאת מפא"י ובורות שכיחה: הנהגת הישוב, בארץ ישראל ובאירופה, עשתה הרבה יותר מאשר ביכולתה - כמו קסטנר למשל שהציל לפחות רבע מליון יהודים)

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

אודי מנור, היסטוריון

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320