Tuesday Dec 05, 2023

עונה3פרק4 - שקר הנישול הציוני

ההתיישבות היהודית בארץ ישראל התנהלה ללא נישולו של ערבי אחד מאדמתו. אבל שקר הנישול שימש בסיס לממשלות בריטיות לפרסם ספרים לבנים אנטי-ציוניים (בניגוד למנדט שקיבלו מחבר הלאומים). ומדוע מדובר בשקר? גם כי לערבים רבים לא היתה כלל אדמה, וגם כי היהודים קנו את האדמות מבעליהם, וגם כי היהודים דאגו לפצות את האריסים שממילא היו מושלכים מאדמותיהם על ידי בעלי האדמות הערבים. וכל זה עוד לפני שדנים בשאלת היחס בין אדמה פרטית לבין אדמה כחלק מנכס לאומי, בסיס למדינה בדרך. אבל עד היום אנשים מעדיפים שקרים פשוטים על אמת, ואלו החיים. תפקידו של פרק זה בכל אופן היא להציג את האמת, מתוך ידיעה שסיכוייו לנצח את השקר, לא גבוהים.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

אודי מנור, היסטוריון

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320